Shun the Non-Believer!

2 comments:

Erik said...

I thought he was going to get glued.

Jdog said...

Sssssshhhhhhhhhhhhhhhhhn!